Lumbricus

Hoe kunnen we afvoerpieken en droogvallen van beken voorkomen?

Waterhuishouding in de hoge zandgronden is vaak een lastig probleem. De wateraanvoer bestaat in deze gronden vaak alleen uit neerslag. Het overschot hiervan wordt vaak snel afgevoerd om wateroverlast te voorkomen, maar hierdoor verdrogen deze gebieden periodiek. Dit leidt tot productieverlies in de landbouw en eutrofiering van grond- en oppervlaktewater. Afvoerpieken en droogvallen van beken kunnen we voorkomen door middel van een integrale benadering van het hele stroomgebied.

Bewust omgaan met de bodem is cruciaal voor het vasthouden van water en voor reductie van afvoerpieken. Maar ook voor de vruchtbaarheid van de bodem en heeft daarmee een hydrologisch, ecologisch en economisch belang. Bij het realiseren van de wateropgaven wordt het concept ‘Bouwen met de Natuur’ omarmd, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke processen voor een duurzamere ontwikkeling.

De onderzoekslijn Lumbricus kiest daarnaast voor een integrale benadering waarbij wordt gekeken naar het hele stroomgebied. Het koppelt losse initiatieven en innovaties met de omgeving. In deze aanpak is gekozen voor een beperkt aantal proeftuinen om economie, hydrologie en ecologie te verbinden en te werken aan een klimaatrobuuste bodem en watersysteem.

Deze onderzoekslijn bestaat uit vier samenhangende deelprogramma’s.

  • Bewuste Bodem: de bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur. Maar ook duurzaam bodem- en waterbeheer voor een gezonde bodem onder invloed van menselijk gebruik en huidig en toekomstig klimaat.
  • Wellend Water: het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied. Het gaat om alle typen maatregelen die aangrijpen op het lokale en regionale grond- en oppervlaktewatersysteem.
  • Boeiende Beekdalen: optimale benutting van natuurlijke processen voor ontwikkeling en beheer van beken en beekdalgronden.
  • Goede Governance: governance vragen die een rol spelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het bodem- en watersysteem.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Wim Wassink / w.wassink@vechtstromen.nl