Conferentie 2017: programma

Programma en praktische informatie

Programma derde NKWK conferentie 11 april

(onder voorbehoud van wijzigingen)

09.00 Inloop
10.00 Welkom en plenaire opening
Met bijdragen van o.a.:
Roald Lapperre Voorzitter programmaraad NKWK
NKWK van zoeken naar vinden
Petra Visser Amsterdam Water Science (VU & UvA)
Amsterdam Water Science: samen werken in onderzoek en onderwijs
Gerard van der Steenhoven Hoofddirecteur KNMI
Weten wat het klimaat doet
Frank Goossensen Namens Nlingenieurs & Topsector Water
Werk maken van kennis en innovatie: de wondere wereld van samenwerken over grenzen
Colette Bos en
Hans Visser
 Nationale Wetenschapsagenda, en Blauwe Route
Wim Kuijken Deltacommissaris en voorzitter Raad van Toezicht NKWK
11.15 Pauze Op de informatiemarkt
11.45 Parallelsessies ronde 1
1-A Uitdagingen en best practices voor implementatie van Nature Based Solutions
1-B Programma Lumbricus
1-C Veranderende rivieren: Rijn en Maas in 2200
1-D Nationaal Water Model: van data naar informatie voor de toekomst
1-E Toekomstbestendige Natte Kunstwerken
1-F Water en energie: krachten bundelen
13.00 Lunch Op de informatiemarkt
14.15 Parallelsessies ronde 2
2-A Veerkrachtige ecosystemen grote wateren
2-B De inrichting en het gebruik van laag Nederland
2-C CO2 in zoet en zout water
2-D Als de dijken breken
2-E Adaptatie in de stad met focus op kosten en baten
2-F Overheden, bedrijfsleven en wetenschappers effectief laten samenwerken
15.30 Plenaire afsluiting
15.45 Borrel Op de informatiemarkt

 

Parallelsessies

Er zijn 2 rondes met parallelsessies. Per ronde kunt u een eerste en een tweede voorkeur aangeven. U wordt zoveel mogelijk ingedeeld bij de sessies van uw eerste voorkeur. Per sessie is er echter een maximum aantal deelnemers. Hierdoor is het mogelijk dat u bij een sessie van uw tweede voorkeur wordt ingedeeld. De indeling vindt u op de dag van de conferentie op uw badge.

11.45 – 13.00 Parallelsessies ronde 1

1-A Uitdagingen en best practices voor implementatie van Nature Based Solutions

Nature-based solutions worden in Nederland op meerdere locaties onderzocht (bijvoorbeeld in het programma Kustgenese) en toegepast (zoals de Marker Wadden). Toch komt niet ieder goed plan voor een nature-based solution tot uitvoering. Wat is er nodig om vaker de stap te zetten naar implementatie, hoe vergroten we de haalbaarheid?  De haalbaarheid van nature-based solutions hangt af van verschillende factoren. In deze sessie bespreken we deze factoren aan de hand van een aantal praktijkcasussen. Daarbij besteden we ook aandacht aan de kansen voor internationale opschaling.

1-B Programma Lumbricus

In Lumbricus werkt een breed consortium aan een klimaatrobuust bodem- en watersysteem voor de hoge zandgronden. De kracht van Lumbricus is dat de verschillende innovaties op het gebied van bodem en water worden gebundeld tot een integrale aanpak in proeftuinen. Tijdens deze sessie presenteren de verschillende onderdelen hun aanpak met aandacht voor de manier van samenwerken tussen overheden, kennisinstellingen en marktpartijen en de kennisvragen waarop Lumbricus inzet.

1-C Veranderende rivieren: Rijn en Maas in 2150

Het rivierensysteem is een dynamisch systeem. Door zeespiegelstijging, veranderende afvoer, sedimentlast en menselijk ingrijpen veranderen de randvoorwaarden voortdurend. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de rivier? Hoe reageren de bodem en de ecologie? Blijven de splitsingspunten stabiel? In deze sessie wordt bekeken wat er nodig is om op die vragen antwoord te geven. We presenteren een aantal pilotstudies die een inkijk in die toekomst geven en discussiëren over de aanpak van het onderzoeksprogramma.

1-D Waterdata en modellen: de nieuwste ideeën voor de toekomst!?

In deze sessie zoeken we samen naar nieuwe mogelijkheden die het datalandschap biedt voor het waterbeheer. We starten met een praktische inkijk in de laatste ontwikkelingen voor de basisprognoses van het Nationaal Water Model gevolgd door het gebruik van sociale media bij extreme gebeurtenissen in combinatie met Slim Watermanagement en tot slot de uitwisseling en visualisatie van neerslagdata. In de discussie verkennen we nieuwe ideeën en kansen voor een optimaal gebruik van data voor het waterbeheer van de toekomst.

1-E Toekomstbestendige Natte Kunstwerken

De vraag wat er komt kijken bij renovatie of vervanging van een nat kunstwerk staat centraal in de onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken. In 2016 is hard gewerkt aan het kennisprogramma. We delen de stand van zaken met u en zijn zeer benieuwd naar uw inbreng. Waar ziet u kansen om de verbinding met de praktijk, met uw kennis en tools te leggen of te versterken? Waar ziet u mogelijkheden om verdieping en verbreding (ook internationaal) vorm te geven? Trek met ons op en participeer in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken.

1-F Water en energie: krachten bundelen

Met het ondertekenen van de Energiecoalitie ‘Energiekansen in het waterbeheer’ hebben Rijkswaterstaat en de Waterschappen een grote stap gezet in de samenwerking. Met marktpartijen die investeren in technologische ontwikkelingen, is voorgesorteerd op concrete pilots die binnenkort in de praktijk worden gebracht. Vanuit deze insteek is het van belang om een consistente kennisagenda te ontwikkelen die goed aansluit bij de behoefte vanuit de uitvoeringspraktijk. In deze sessie gaan markt, overheid en kennisinstellingen aan de slag om de contouren voor deze kennisagenda vast te stellen.

14.15 – 15.30 Parallelsessies ronde 2

2-A Veerkrachtige ecosystemen grote wateren

Om de unieke waternatuur in Nederland te behouden moeten ecosystemen bestand zijn tegen bedreigingen, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Veerkrachtige ecosystemen verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving en geven duurzaam gebruik en beheer een impuls. In deze sessie stellen we onszelf twee vragen: 1) Wat zijn precies de factoren die de veerkracht, productiviteit en diversiteit van deze veelal sterk verstoorde systemen bepalen? En 2) hoe zorgen we ervoor dat beleid en beheer (die vele doelen dienen) ook daadwerkelijk leiden tot een hogere veerkracht?

2-B De inrichting en het gebruik van laag Nederland

Hoe toekomstbestendig is de inrichting van Laag Nederland als het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt? Droge voeten en voldoende zoet water van goede kwaliteit worden als een vanzelfsprekendheid gezien, maar in veengebieden daalt de bodem en verzilten de polders. Afname van waterkwaliteit, dalende gewasopbrengsten en natuurwaarden, en schade aan (water)infrastructuur zijn het gevolg. De vraag of het huidige landgebruik in Laag Nederland houdbaar is, is al eerder gesteld. Centraal in deze sessie staat de vraag welke alternatieven, oplossingen en innovaties er inmiddels bedacht zijn.

2-C CO2 in zoet en zout water

Stijgende CO2-concentraties leiden tot oceaanverzuring, maar kunnen ook algengroei stimuleren. Wat zijn de gevolgen voor het leven in zoet en zeewater? Hoeveel CO2 wordt er opgeslagen in onze wateren? Hoe beïnvloeden zoete wateren bovenstrooms de verzuring stroomafwaarts in de Noordzee? In deze sessie brengen we het onderzoek naar deze vragen in kaart. Ook bespreken we welke gaten in kennis er aangevuld moeten worden en hoe we dit kunnen organiseren.

2-D Als de dijken breken

Als de dijken breken hebben we een probleem in Nederland. Het is daarom van belang dat we 1) sterke dijken hebben, 2) goed kunnen reageren wanneer er toch een bres is en 3) een goed idee hebben van de gevolgen die kunnen optreden. In deze sessie            behandelen we de laatste stand van zaken rond deze thema’s en gaan we op zoek naar manieren waarop de domeinen waterkeringen, crisisbeheersing en gevolgen elkaar kunnen helpen in het verlagen van het overstromingsrisico. We halen kennisvragen en projectideeën op waarmee we aan de slag kunnen.

2-E Adaptatie in de stad met focus op kosten en baten

In stedelijk gebied zijn verschillende effecten van klimaatverandering te verwachten die samenhangen met droogte, extreme neerslag en hoge temperaturen. Centraal staan de ervaringen van een middelgrote Nederlandse gemeente met het integraal opstellen en afwegen van adaptatiemaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het kwantificeren van directe kosten (en indirecte) baten en initiatieven van andere partijen zoals bewoners, NGO’s en de private sector. Doel van deze sessie is om in een interactieve setting relevante kennis en voorbeelden op te halen die ook toepasbaar zijn voor andere middelgrote gemeenten.

2-F Overheden, bedrijfsleven en wetenschappers effectief laten samenwerken

Drie innovatieve manieren van samenwerken staan centraal in deze sessie: 1) Een ‘living lab’ om ingrepen in de Rijn (als gevolg van klimaatverandering) te ontwerpen, 2) ‘serious gaming’ in de onderzoekslijn Noordzee en 3) ‘Best practices’ uit andere onderzoekslijnen gebruiken om de onderzoeksagenda Water en Voedsel op te stellen. Na drie pitches gaan we actief aan de slag in kleinere groepjes. De sessie wordt afgesloten met het presenteren van de ‘lessons learned’.

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt presenteren de onderzoekslijnen en diverse aan NKWK gerelateerde initiatieven en projecten zich.

Aanmelden

De inschrijving voor de conferentie is vol. Wilt u op de wachtlijst komen? Schrijf dan hier in. U krijgt bericht als u vanaf de wachtlijst kunt deelnemen.

 

  • Kosten – deelname aan de conferentie is kosteloos.
  • Capaciteit – er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de conferentie. Mocht dit aantal worden bereikt dan zal er een wachtlijst worden aangemaakt.

Locatie

De conferentie wordt georganiseerd in de Beurs van Berlage: Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam.

Openbaar Vervoer

De Beurs van Berlage is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Bij aankomst per trein op Amsterdam Centraal Station ligt de Beurs van Berlage op 300 meter, ongeveer vijf minuten lopen. U ziet de Beurs van Berlage – aan het Damrak – reeds voor u liggen wanneer u het Centraal Station verlaat via het Stationsplein en van daar richting de Dam loopt. De Beurs van Berlage is een markant gebouw van oranje baksteen met meerdere torens. Reist u met de tram of bus, dan kunt u uitstappen bij de halte aan de Dam.

Parkeren

In de directe omgeving van de Beurs van Berlage is een aantal grote parkeergarages gevestigd.

Parkeergarage Oosterdok

  • 1.700 plaatsen (9 minuten lopen)
  • Eerste 5 uur: € 1 per 12 minuten
  • 5 tot 24 uur: € 13
  • Oosterdoksstraat 150, 1011 DK Amsterdam

Parkeergarage De Bijenkorf

  • 400 plaatsen (direct naast de Beurs van Berlage)
  • 20 minuten: € 2
  • Maximaal dagtarief: € 50
  • Beursplein 15, 1012 JW Amsterdam

Contact

Informatie voor, tijdens en na de conferentie
Bureau Routine
Margot van der Mark | Tine Verheij-van der Linden
Postbus 31249
6503 CE Nijmegen

T + 31 (0)24 355 55 03
NKWK@routine-nijmegen.nl