Deltaprogramma 2017

Op Prinsjesdag is het zevende Deltaprogramma voor 2017 aangeboden aan de Tweede Kamer. De uitvoering van de Deltabeslissingen staat daarin centraal. Belangrijke onderwerpen zijn overstromingsrisicobenadering, meerlaagsveiligheid, voldoende zoetwater en een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting.

Overstromingsrisicobenadering

In het waterveiligheidsbeleid wordt rekening gehouden met de kans op een overstroming en de gevolgen daarvan. In 2050 moeten primaire waterkeringen aan nieuwe eisen voldoen, waardoor de kans om te overlijden door een overstroming nergens groter is dan 1:100.000 per jaar. Op 1 januari 2017 treedt de gewijzigde Waterwet in werking met de nieuwe normen.

Meerlaagsveiligheid

Nederlandse waterveiligheid zet in op drie lagen:

  • Laag 1: overstromingen zoveel mogelijk voorkomen met stevige dijken, zandsuppleties en ruimte voor de rivier;
  • Laag 2: de gevolgen van een overstroming beperken door een waterrobuuste inrichting;
  • Laag 3: goede crisisbeheersing voor het geval er toch een overstroming optreedt.

Voldoende zoetwater

Overheden en zoetwater gebruikers moeten de zoetwatervoorziening samen op een goed niveau houden. Komende jaren wordt een aanpak ingevoerd waarbij overheden de waterbeschikbaarheid beter inzichtelijk maken.

Waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting

De ambitie is dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk bestand is tegen hitte, droogte en wateroverlast. Afgelopen jaren zijn twee instrumenten ingezet: een stimuleringsprogramma en een monitoringsplan. Uit de monitoring blijkt dat wateroverlast, waterveiligheid en droogte al goed op de politieke agenda staan, maar hittestress in steden vraagt extra aandacht. Ook heeft de rijksoverheid de afgelopen jaren afspraken gemaakt om belangrijke en kwetsbare voorzieningen, zoals energiecentrales, beter bestand te maken tegen overstromingen. Daarnaast werken betrokken overheden aan een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie, waarin ze gezamenlijke doelstellingen afspreken en maatregelen en instrumenten die ze gaan inzetten.

Lees hier het volledige Deltaprogramma 2017