Nieuwe onderzoekslijn: Klimaatverandering en Extreem Weer

De beschikbaarheid van actuele kennis over klimaatverandering en extreem weer is van groot belang voor de onderzoekslijnen van het NKWK. De nieuwe onderzoekslijn ‘Klimaatverandering en Extreem Weer’ zorgt daarvoor en koppelt relevante wetenschappelijke inzichten aan andere onderzoekslijnen. Het mes snijdt aan twee kanten: de intensivering van de samenwerking levert ook nieuwe gebruikerswensen op voor toekomstig onderzoek en scenario’s.

Op dit moment wordt op projectbasis al tussen verschillende NKWK deelnemers samengewerkt. Dit zal door de inrichting van de onderzoeklijn verder worden verstevigd. De onderzoekslijn is voor alle andere onderzoekslijnen belangrijk en is daarom dwarsdoorsnijdend van aard (zie onderstaande figuur).

De onderzoekslijn heeft de volgende hoofdactiviteiten voor ogen:

  • Zorg dragen voor een goede inbedding van bestaande kennis over extreem weer en klimaatverandering in NKWK. Hierbij wordt ernaar gestreefd om te oogsten uit de verschillende bestaande onderzoeksinspanningen.
  • Bijeenbrengen van de vragen van de NKWK onderzoekslijnen en vervolgens het agenderen en samen met NKWK partners oppakken van kennisvragen in nationaal en internationaal onderzoek.

Om de kennisuitwisseling met de NKWK-onderzoekslijnen te bevorderen, zullen een aantal bijeenkomsten georganiseerd worden. Voorbeeld onderwerpen zijn de KNMI-klimaatscenario’s,  IPCC rapportages en onderzoek naar zeespiegelstijging.

Tot slot heeft de onderzoekslijn de ambitie om een loketfunctie in te richten, waar onderzoekslijnen die vragen hebben over klimaatverandering en extreem weer in de context van kwetsbaarheden binnen de onderzochte systemen terecht kunnen.

Contact: