Terugblik NKWK conferentie 11 april 2017

NKWK is noodzaak

De conferentie van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK) trok dit jaar zo’n 400 deelnemers. De sfeervolle Beurs van Berlage bruiste van de nieuwe ideeën, levendige gesprekken en boeiende discussies. Een van de deelnemers verwoordde haar indruk van de dag als volgt: “Er ontstaan hier samenwerkingsverbanden en het gaat in de discussies echt om de inhoud. Dat is voor mij de meerwaarde van NKWK.” Lees het verslag van de conferentie >

Wat deed jij tijdens de conferentie?

De NKWK-conferentie trekt ieder jaar meer deelnemers. Volgens dagvoorzitter Roeland Allewijn is er levendige community ontstaan. Wat kwamen de deelnemers vooral doen op 11 april? Lees hier vijf antwoorden >

Kennis implementeren met pilotprojecten

Sessie 1A: Uitdagingen en best practices voor implementatie van Nature Based Solutions

Nature Based Solutions maken op een slimme manier gebruik van het probleemoplossend vermogen van de natuur. De onderzoekslijnen Marker Wadden en Kustgenese 2.0 maken gebruik van deze kennis door het in pilotprojecten te implementeren, in binnen- en buitenland. Belangrijk hierbij is om alle stakeholders te betrekken, een langetermijnvisie te ontwikkelen en kennis over te dragen.  Lees verder

Op zoek naar interessante verbindingen

Sessie 1B: Lumbricus; kennisprogramma voor een klimaatrobuust bodem- en watersysteem

Lumbricus is op zoek naar nieuwe partners en het leggen van nieuwe relaties. De discussies gehouden tijdens deze sessie helpen daarbij en leveren nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld om ook verbindingen te zoeken buiten landbouw en natuur, en om aansluiting te zoeken bij belangrijke beleidsthema’s. Lees verder

Fundamenteel onderzoek naar effecten op lange termijn

Sessie 1C: Veranderende rivieren: Rijn en Maas in 2050

Rivieren veranderen voortdurend. Als gevolg van natuurlijke variatie en als respons op menselijk ingrijpen. Het effect op de lange termijn voor veiligheid en economie is vaak onduidelijk. Fundamenteel rivieronderzoek draagt bij een beter beheer en onderhoud van de vaarweg en uiterwaarden en zorgt voor een goed toekomstig beleid. Lees verder

Opstellen van een gezamenlijke kennisagenda

Sessie 1D: Waterdata en modellen: de nieuwste ideeën voor de toekomst?

Het is belangrijk om waterdata en modellen te verbeteren en te benutten voor verschillende toepassingen. Zoals bij het visualiseren van de basisprognoses zoetwater uit het Nationaal Water Model; het gebruik van sociale media bij overstromingen en bij het opzetten van een nationaal model voor wateroverlast. Het opstellen van een kennisagenda helpt daarbij.  Lees verder

Samenwerken is essentieel

Sessie 1E: Kennisprogramma Natte Kunstwerken

De onderzoekslijn en het kennisprogramma voor Natte Kunstwerken focussen op uitbreiding van de samenwerking. Samenwerking met andere bedrijven, projecten en organisaties is essentieel. Dit proces blijkt nog best lastig en roept veel nieuwe (onderzoeks)vragen op. Lees verder

Vormen van kenniscoalities

Sessie 1F: Water en energie: krachten bundelen

De onderzoekslijn Water en Energie heeft potentiele kansen in kaart gebracht en werkt aan concrete casussen. Ook hebben Rijkswaterstaat en waterschappen een energiecoalitie gesloten en werken kennisvragen uit. Voor kennisinstellingen blijkt het speelveld echter versnipperd. Tijdens de sessie zijn coalities gevormd op vier thema’s, dit geeft focus en bundelt krachten.  Lees verder

Van concept naar meetbare indicatoren

Sessie 2A: Veerkrachtige ecosystemen grote wateren

Veerkrachtige ecosystemen in grote wateren zijn beter bestand tegen dreigingen als klimaatverandering en zeespiegelstijging. Het concept veerkracht blijft abstract en daarom is er grote behoefte naar de vertaling naar concrete meetbare indicatoren. Een werkgroep werkt aan deze behoefte. Lees verder

Oplossingen voor laag Nederland

Sessie 2B: De inrichting en het gebruik van laag Nederland

In laag Nederland spelen belangrijke uitdagingen. Zoals veendaling, CO2-uitstoot uit veen, waterbeheer en bodemdaling. In discussies over oplossingen komen vragen naar voren over maatschappelijke en economische voorwaarden en beschikbare kennis van de effecten op waterkwaliteit en broeikasgasemissies. Lees verder

Meer onderzoek en monitoring

Sessie 2C: CO2 in zoet en zout water

Wateren kunnen CO2 uitstoten of opnemen. Dit is afhankelijk van meerdere factoren, zoals beschikbaarheid van nutriënten en productiviteit. De Noordzee neemt CO2 op, dit zorgt voor verzuring en verstoort het ecosysteem. Of zoete wateren CO2 uitstoten of opnemen is nog onbekend. Meer onderzoek en betere monitoring is nodig. Lees verder

Integrale aanpak geeft nieuwe kansen

Sessie 2D: Als de dijken breken

De sessie bracht de thema’s waterkeringen, crisisbeheersing en gevolgen bij elkaar. De raakvlakken bieden kansen. Uit de discussie volgde dat de uitwisseling van informatie essentieel is, bijvoorbeeld over faalkansen, normering en handelingsperspectieven. Daarnaast is bewustwording van bedrijven en beheerders belangrijk.  Lees verder

Aan de slag met adaptatie in de stad

Sessie 2-E: Adaptatie in de stad met focus op kosten en baten

De uitvoering van adaptatieprojecten in de stad is het belangrijkst volgens de deelnemers van de sessie. Samen benoemden de deelnemers kansen en barrières om tot uitvoering te komen. Een kosten-baten analyse kan helpen bij het doorbreken van barrières, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van financiering. Lees verder

Investeren in samenwerken

Sessie 2F: Innovatief samenwerken in de gouden driehoek

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven is essentieel om binnen het NKWK projecten van de grond te krijgen. Om de samenwerking te verbeteren, is het investeren van tijd en geld essentieel. Bijvoorbeeld door samen het veld in te gaan, actief een vertrouwensband op te bouwen en kennis te delen. Lees verder