Kennis implementeren met pilotprojecten

Sessie 1A: Uitdagingen en best practices voor implementatie van Nature Based Solutions

Nature Based Solutions maken op een slimme manier gebruik van het probleemoplossend vermogen van de natuur. De onderzoekslijnen Marker Wadden en Kustgenese 2.0 maken gebruik van deze kennis door het in pilotprojecten te implementeren, in binnen- en buitenland. Belangrijk hierbij is om alle stakeholders te betrekken, een langetermijnvisie te ontwikkelen en kennis over te dragen. 

In de goedbezochte sessie kwamen de uitdagingen en succesfactoren voor de implementatie van Nature Based Solutions (NBS) in Nederland en het buitenland aan bod tijdens drie presentaties. In de presentatie Kustgenese 2.0 werd de stand van zaken in de deelprojecten lange termijn kustonderhoud, pilot suppletie, ecologie, lerend werken en data management besproken. De primeur was de aankondiging dat er een grootschalige pilotsuppletie gaat starten in het Amelander Zeegat met kennisontwikkeling en monitoring.

De pilot suppletie Amelander zeegat gaat van start! – Carola van Gelder

De vraag welke succesfactoren er nodig zijn om de vergaarde kennis te implementeren is tijdens de discussieronde in groepen besproken. Daaruit kwam naar voren dat pilotprojecten voor NBS een goede manier zijn om de bekendheid van deze oplossingen te vergroten, aan te tonen dat de multifunctionele maatregelen werken en de sociaaleconomische voordelen te onderzoeken. Door hierbij samen te werken met alle stakeholders, een langetermijnvisie te ontwikkelen en aandacht te besteden aan kennisoverdracht denken de sessiedeelnemers dat de implementatie van NBS succesvoller is.

In het Kennis en Innovatie Programma Marker Wadden wordt kennis ontwikkeld over bouwen met slib, creëren van habitat voor waardevolle ecosystemen en nieuwe vormen van governance. In de presentatie is er een oproep gedaan om je te melden als je mee wilt werken aan het programma of als je innovatieve ideeën hebt voor deze 1000 ha proeftuin.

Nieuwe partners gezocht voor onderzoek aan proeftuin Marker Wadden. – Sacha de Rijk

Tijdens de groepsdiscussie hebben veel deelnemers gebruik gemaakt van deze oproep en concrete onderzoek ideeën op het gebied van kennisontwikkeling, toerisme, duurzame energie, wonen/verblijven, resource recovery en aquacultuur opgeschreven. Daarbij zijn ook namen van de deelnemers opgeschreven die daaraan mee willen werken. De trekker van de onderzoekslijn zal contact opnemen met deze mensen.

Een voorbeeld van een geslaagd NBS-project in het buitenland kwam in de presentatie over het Building with Nature project in Demak, Indonesië naar voren. Daar zijn door diverse oorzaken grote delen van de kust onder zeewater komen te staan. Sinds 2015 loopt het project om samen met de lokale stakeholders (en bewoners) de langetermijnvisie uit te voeren: met mangrove kustherstel door NBS de lokale economie duurzaam te versterken (sustainable aquaculture). Dit werkt positief voor het kustherstel. Door deze koppeling te maken en ook die met het beleidsniveau is het eerste kleine project van 2015 inmiddels uitgegroeid (replicated) tot nationaal niveau in 2017.

Tijdens de groepsdiscussie werd er verder gepraat over de manieren om NBS regulier te maken. Interessante manieren die naar voren kwamen waren:

  • Urgentie rond een probleem gebruiken om NBS onder voetlicht te brengen;
  • Voldoende private/publieke of publiek-private financieringsbronnen;
  • Passievolle ambassadeur en goede communicatie inzetten voor NBS;
  • Toon met projecten de meerwaarde aan van multifunctionele en locatiespecifieke NBS. Hierdoor kunnen de baten voor alle stakeholders beter inzichtelijk worden gemaakt. Onderzoek en monitoring en het betrekken van de bewoners en stakeholders is hierbij essentieel.

Met bovenstaande oogst aan ideeën en nieuwe samenwerkingspartners kunnen de onderzoekslijnen Marker Wadden en Kustgenese 2.0 dit jaar verder werken binnen hun pilotprojecten. Wilt u ook graag meedoen met een van de genoemde pilotprojecten? Neem dan contact op met Carola van Gelder (Kustgenese 2.0) of Wiegert Dulfer (Marker Wadden)

 

Organisatie en sprekers

Jantienne van der Meij-Kranendonk
Rinse Wilmink

Sprekers:
Stephan van der Biezen – Witteveen+Bos
Carola van Gelder – Rijkswaterstaat
Sacha de Rijk – Deltares
Femke Tonneijck – Wetlands International

Tekst verslag: Jantienne van der Meij-Kranendonk