Op zoek naar interessante verbindingen

Sessie 1B: Lumbricus; kennisprogramma voor een klimaatrobuust bodem- en watersysteem

Lumbricus is op zoek naar nieuwe partners en het leggen van nieuwe relaties. De discussies gehouden tijdens deze sessie helpen daarbij en leveren nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld om ook verbindingen te zoeken buiten landbouw en natuur, en om aansluiting te zoeken bij belangrijke beleidsthema’s.

Tijdens de inleiding is het kennisprogramma Lumbricus kort neergezet. Daarbij is ingegaan op de inhoudelijke hoofdlijnen van het kennisprogramma en de programmastructuur. In de inleiding is ook ingegaan op de verbinding tussen de deelprogramma’s Bewuste Bodem, Wellend Water, Boeiende Beekdalen en Goede Governance. In de volgende presentaties zijn deze deelprogramma’s verder toegelicht. In de toelichting op deelprogramma’s is aangegeven op welke kennisvragen het deelprogramma een antwoord geeft en hoe de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven (gouden driehoek) in Lumbricus is vormgegeven.

Na deze inleidingen is per deelprogramma een discussiegroep samengesteld. In de discussiegroepen is de vraag gesteld welke relaties er worden gezien met ontwikkelingen of programma’s buiten Lumbricus. Dit kan het programma mogelijk helpen bij het vinden van nieuwe partners of het leggen van nieuwe relaties. Daarnaast is in de discussiegroepen ingegaan op valkuilen of aandachtspunten die de aanwezigen zagen voor het desbetreffende deelprogramma.

Tijdens de afsluiting zijn de meest verassende relaties, mogelijke verbanden, eventuele valkuilen en/of aandachtspunten terug gemeld. Hierbij kwam de oproep om tijdens de uitvoering niet te smal te kijken, maar ook de verbinding te zoeken met andere functies dan landbouw en natuur. Denk bijvoorbeeld aan energie en recreatie, maar ook met de problematiek van de stad. Een interessante relatie die inmiddels al wordt gelegd, is de verbinding met de Green Deal circulair terreinbeheer voor het gebruik van berm- en slootmaaisel. Ook werd de oproep gedaan om alle aspecten van een gezonde bodem evenwichtig in het programma mee te nemen. Daarbij gaat het om de balans tussen bodemvruchtbaarheid/organische stof, bodemstructuur en bodemleven. Welke maatregelen op dat gebied effectief zijn, zal uit het programma moeten blijken.

Er waren daarnaast verschillende vragen over de gepresenteerde hydrologische modellen. In hoeverre zijn die nieuw? Lumbricus maakt gebruik van bestaande modellijnen. Een van de trends van de laatste jaren is dat waterkwantiteit en waterkwaliteit (incl. zout) nu integraler en gedetailleerder kunnen worden gesimuleerd. Bijvoorbeeld de uitspoeling van nutriënten. Dat zat vroeger grover in de modellen, maar met de huidige techniek kunnen ze meer verweven worden met de gedetailleerdere waterkwantiteitsmodellen. Binnen Lumbricus worden de nieuwste technieken en inzichten gebruikt.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van standaard modellijnen in Nederland (bijv. NHI, Waterwijzers), dat zijn componenten die bijvoorbeeld ook in regionale modellen en in het Nationaal Water Model worden gebruikt. Binnen dat Nationaal Water Model wordt wel gekeken hoe de modellijnen en 3Di elkaar mogelijk zouden kunnen versterken. Maar binnen Lumbricus is dit nu niet voorzien.

Er was ook een belangrijke oproep om te zorgen voor een goede aansluiting bij belangrijke beleidsthema’s, zoals het 6e nitraatactieprogramma. Zorg ervoor dat je vanuit Lumbricus dergelijke lijnen kan voeden. Oplevering in 2020 is daarvoor mogelijk te laat, dus kom met tussenresultaten!

Tijdens de afsluiting werden ook projecten genoemd waar nog een relatie mee kan worden gelegd, zoals: Water Nexus, de waterhouderi (governance, participatieve monitoring), de structuurvisie land- en tuinbouw, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, “koeien en kansen” en de ontwikkeling van een keukentafeltool.

Al met al een boeiende parallelsessie!

 

Organisatie en sprekers

Wim Wassink
Ruud Bartolomeus
Mirjam Hack
Erik van Slobbe
Timo Kroon

Sprekers:
Wim Wassink – waterschap Vechtstromen
Ruud Bartolomeus – KWR
Mirjam Hack – WeR
Erik van Slobbe – WUR
Timo Kroon – Deltares

Tekst verslag: Wim Wassink