Samenwerken is essentieel

Sessie 1E: Kennisprogramma Natte Kunstwerken

De onderzoekslijn en het kennisprogramma voor Natte Kunstwerken focussen op uitbreiding van de samenwerking. Samenwerking met andere bedrijven, projecten en organisaties is essentieel. Dit proces blijkt nog best lastig en roept veel nieuwe (onderzoeks)vragen op.

Bij de workshop waren ongeveer 20 mensen aanwezig. Mooi om te zien dat meer dan de helft praktische ervaring had met een kunstwerk in de zin van toetsen, ontwerpen en inspecteren. Ook was het aantal mensen dat zich probleemeigenaar voelde ongeveer even groot als het aantal dat zich probleemoplosser voelde. Een goede mix.

“Hé, dat hebben wij precies hetzelfde!” – Pim Neefjes, RWS-WNZ

De onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken en specifiek het lopende Kennisprogramma Natte Kunstwerken 2017 is toegelicht. Dit Kennisprogramma is als onderzoeksproject gestart in 2015 door de kennisinstellingen Deltares, Marin en TNO. In 2016 raakte RWS actief betrokken. Het motto is: Kennisprogramma Natte Kunstwerken. We doen het samen!

Doel van de workshop was uitbreiding van de samenwerking in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken. Daarvoor gingen we in twee groepen aan het werk met de vragen:

 • Waar ziet u kansen om te participeren?
  • Verbinding met de praktijk leggen;
  • Uw kennis, deskundigheid en tools inbrengen;
  • Verdieping/verbreding vormgeven.
 • Onder welke voorwaarden zou u willen deelnemen?
 • Wie mogen wij benaderen voor een nader gesprek over:
  • Casussen, praktijk- en onderzoeksvragen;
  • Participeren (natura en/of financieel)?

Dit leverde de volgende oogst:

Vragen in het algemeen/over proces rond NKWK:

Waar is het loket? En hoe ziet het programma voor Natte Kunstwerken eruit? (Er zijn veel initiatieven, maar de onderlinge samenhang en structuur is niet helder). Vanuit NLIngenieurs werd geopperd om een Taskforce NKWK te maken. Verder geldt dat de NKWK onderzoekslijn van ons allemaal is. De trekkers kunnen hierin faciliteren. Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken 2017 is kort gepresenteerd. Een uitwerking zal met de deelnemers gedeeld worden.

Praktijkervaringen meer delen en gebruiken in richting geven van Kennisprogramma Natte Kunstwerken.

Vragen over samenwerking:

Maak het netwerk concreet, zodat dit gebruikt kan worden voor vraagarticulatie. Momenteel wordt hier vanuit het kennisprogramma aan getrokken.

Hoe omgaan met resultaten?

Producten van Rijkswaterstaat en kennisinstellingen zijn openbaar, maar hoe staan ingenieursbureaus hierin? Vanuit de onderzoekslijn gaan we hierover in gesprek. Een andere mogelijkheid is om projectbezoeken te organiseren waarbij kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld en nieuwe onderzoeksvragen geformuleerd.

Quote NLIngenieurs in het plenaire deel : “Ingenieursbureaus hebben meer kennis van natte kunstwerken dan de kennisinstellingen.” In de workshop werd dit niet zozeer tegengesproken, als wel geconstateerd dat ingenieursbureaus bij een opdracht een stukje kennisontwikkeling doen voor dat specifieke project. Binnen een project ontbreekt veelal de gelegenheid uitgebreider kennis te ontwikkelen en te generaliseren. Dit zou projectoverstijgend opgepakt moeten worden. Het zou een toegevoegde waarde geven om deze kennisontwikkeling gezamenlijk binnen NKWK op te pakken. Daarbij geldt ook dat het invlechten van praktijkkennis en -ervaring cruciaal is voor het goed richten van de diverse onderzoeken. Kortom samenwerking is essentieel.

Vragen over onderzoeken

Waterschap: “Vallen gemalen ook onder het Kennisprogramma?” De waterschappen hebben veel gemalen. Deze zijn belangrijk voor  de effectiviteit van het systeem; wellicht zijn er meekoppelkansen met  schutsluizen en stuwen. Dit biedt kansen om breder te kijken dan het object zelf en de relatie object-systeem nader te beschouwen.

Inzicht in de levensduur van objecten werd door asset managers als belangrijk onderwerp benoemd. Dit is al een onderwerp binnen het Kennisprogramma, maar de preciezere vraagstelling zou in gesprekken verder uitgediept kunnen worden. Vanuit het kennisprogramma vinden momenteel gesprekken plaats met enkele waterschappen. De aanwezige waterschappers hebben aangegeven ook graag hierover door te willen praten.

Wat is de relatie tussen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken en programma’s, zoals ROBAMCI (Risk and Opportunity Based Asset Management for Critical Infrastructure) en MultiWaterWerk? ROBAMCI is Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) breed en gaat uit van diversiteit. MultiWaterWerk zoekt juist naar standaardisatie van de te (ver)bouwen sluizen. Maar allebei werken ze aan efficiëntiewinst bij vervanging, aanleg, beheer en onderhoud van natte kunstwerken. De onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken heeft een link met beide programma’s en stemt actief af.

Krijgt governance aandacht in het kennisprogramma?

Governance is in de NKWK-conferentie van 2016 uitgebreid aan bod geweest, evenals in een viertal sessies over de kennis- en innovatie vragen behorende bij Vervanging- en Renovatie van Rijkswaterstaat. In het Kennisprogramma wordt hier aandacht aan besteed.

Onderwerpen die nu nog geen aandacht hebben in het kennisprogramma, maar door deelnemers werden benoemd:

 • Adaptief: hoe kun je in beheer en onderhoud (B&O) of bij vervanging en renovatie (VenR) rekening houden met veranderende omstandigheden?;
 • Scenario’s: met welke scenario’s moet je bij B&O of VenR rekening houden?;
 • Investerings- en vervangingsstrategie: m.b.v. (te ontwikkelen) netwerkmodellen, voor prestatiemanagement i.r.t. B&O en peilbesluiten, sturen op faalkansen en kosten.

Het verzamelen van onderzoeksvragen is tot nu toe eenvoudiger gebleken dan het uitbreiden van de samenwerking. In de workshop zijn hier stappen in gezet.

Organisatie en sprekers

Albert Barneveld
Maarten v.d. Vlist – RWS
Ida de Groot-Wallast – Deltares
Hessel Voortman – NLIngenieurs
Babette Lassing – TNO

Tekst verslag: Babette Lassing

Website TKI Deltatechnologie