Vormen van kenniscoalities

Sessie 1F: Water en energie: krachten bundelen

De onderzoekslijn Water en Energie heeft potentiele kansen in kaart gebracht en werkt aan concrete casussen. Ook hebben Rijkswaterstaat en waterschappen een energiecoalitie gesloten en werken kennisvragen uit. Voor kennisinstellingen blijkt het speelveld echter versnipperd. Tijdens de sessie zijn coalities gevormd op vier thema’s, dit geeft focus en bundelt krachten. 

Het doel van deze workshop was om nieuwe kenniscoalities te vormen (overheid, bedrijven en kennisinstellingen) of bestaande kenniscoalities te versterken. Deze coalities kunnen gezamenlijk optrekken om kennisvragen te bundelen en de middelen te zoeken om deze vragen te beantwoorden (concrete cases, budget, launching customers).

De hoofdpunten van het programma waren:

 1. Terugblik vorige NKWK’s
 2. Wat doen de kennisinstellingen al op het gebeid van Water en Energie?
 3. Interactief deel gericht op het aanvullen van informatie en het vormen en versterken van kenniscoalities

Terugblik vorige NKWK’s (Cornelis Israël)

Uitgangspunt blijft: vraaggestuurd. – Cornelis Israel, RWS

 • De potentiele kansen zijn in beeld gebracht;
 • Er wordt gewerkt aan concrete casussen;
 • Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben een energiecoalitie gesloten en werken op basis daarvan aan kennisvragen.

De presentatie is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

Wat doen de kennisinstellingen? (Chris Karman)

Chris Karman heeft een inventarisatie gemaakt waarin wordt beschreven wat de kennisinstellingen op dit moment doen aan het thema ‘Water en Energie’. De resultaten van deze inventarisatie zijn kort gepresenteerd. Conclusie op basis van deze inventarisatie is dat het speelveld versnipperd is en dat focus en het bundelen van krachten toegevoegde waarde zal hebben (gedeeld door het publiek).

Interactief deel

Aan de hand van vier thema’s (en de categorie ‘overig’ voor relevante vragen die niet in de thema’s vallen) zijn aanvullende kennisvragen opgeschreven. Op basis hiervan is een poging gedaan om coalities te vormen die concreet aan de slag kunnen. De vier thema’s zijn:

 • Zoet/zout energie (osmose)
 • Thermische energie
 • Waterkracht
 • Mariene energie

Zoet/Zout (Cornelis Israël)

Coalities

 • Bijdrage ‘op tijd peilbeheer voor integrale afweging’ (om Doldersum; RWS)
 • Kritische best case voor gestelde technieken (Steven van Heuven; NIOZ)
 • Natuurlijke reiniging mebranen door middel van zoet-zout wisseling (Toon Bonekamp; Arcadis)
 • Ontwikkeling van membranen & energieopwekking bij potentiaalverschil in filtraat en permeaat (TKI; COASTAR) (Toon Bonekamp; Arcadis)

Thermische energie (Ronald Hemel)

Coalities

RWS biedt aan te helpen bij verbinding bij gebiedsontwikkeling (Jos van Hees; directeur Netwerken RWS ON)

Waterkracht (Henk Looijen)

Coalities

 • ..

Mariene energie (André Oldenkamp)

Coalities

 • Veilig windturbines op dijken. Gezocht: dijkbeheerders die er mee aan de slag willen (Rob Smit; Innogy)
 • Platform natuurlijk meervoudig ruimtegebruik zee: voedsel en grondstoffen. Gezocht: eindgebruikers (Afnemer van bijvoorbeeld zeewier) (Jaap van Hal; ECN)
 • Bijeenbrengen gebruikers en kennis; bijvoorbeeld door middel van serious game (Houtekamers & van Kleef)

Overige vragen en opmerkingen

 • Betrek jongeren bij het thema
 • Betrek bestuurders actief bij het thema (AB-lid waterschap)
 • Input van Water en Energie voor de kennis- en innovatieagenda IJsselmeergebied 2050 (Roel Doef; RWS)

Meervoudig ruimtegebruik op zee is van belang: voedsel en energie – Jaap van Hal, ECN

Namens STOWA biedt Michelle Talsma de deelnemers het boekje: “Slim samenwerken aan groene waterschappen; van green deal naar praktijkonderzoek” aan. Een pdf versie van het boekje is hieronder te downloaden.

Op basis van bovenstaande informatie zullen genoemde personen actief worden benaderd door de sessie organisatoren om de coalitie concreter te maken en verder te laten ontstaan. Het blijft een open structuur waarbij mensen kunnen aanhaken, ook voor personen die niet bij de sessie aanwezig waren.

Organisatie en sprekers

Cornelis Israel
André Oldenkamp
Katja Portegies
Chris Karman
Henk Looijen
Ronald Hemel

Sprekers:
Cornelis Israel – RWS
Chris Karman – Conexys

Tekst verslag: André Oldenkamp