Noordzee

Ecologisch gezonde zeeën en oceanen zijn van groot belang. Slim samenwerken draagt bij aan duurzaam beleid en beheer en leidt tot slimme keuzes.

Alle menselijke activiteiten hebben invloed op het ecosysteem van zeeën en oceanen. Voorbeelden zijn de bouw van windmolens, scheepvaart, visvangst en de aanwezigheid van plastics en boorplatforms. Nederland grenst aan de Noordzee en doet onderzoek naar de ecologie, het gebruik en de draagkracht van dit gebied.

Noordzee
Foto boven: Fred Hoogervorst / Hollandse Hoogte

Diverse kennisinstellingen en organisaties hebben gezamenlijk een kennisagenda opgesteld. Hierin staan tien thema’s:

  • Langetermijn-ontwikkelingen: het monitoren van verzuring, zeespiegelstijging en temperatuurverhoging, met behulp van een tienjarige meetreeks.
  • Onderwatergeluid: wat is de invloed van geluid onder water op mariene organismen?
  • Zwerfvuil en micro-plastics: wat zijn de schadelijke effecten op organismen en de veiligheid van voedsel uit de zee?
  • Beschermde gebieden: het ontwikkelen van criteria voor de evaluatie van een netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee.
  • Cumulatieve effecten van menselijke activiteiten: in hoeverre versterken menselijke effecten elkaar? Dit wordt onderzocht binnen OSPAR, een samenwerkingsverband van vijftien landen en de Europese Unie.
  • Marine ecosystemen en drukfactoren: onderzoek naar de natuur, biodiversiteit en het visserijbeleid, en het monitoren hiervan.
  • Bouwen met natuur: hoe kunnen gedegradeerde ecosystemen zich weer herstellen?
  • Herstel van schelpdierbanken: hoe kunnen verdwenen soorten weer terugkeren in het ecosysteem van de Noordzee?
  • Opwekking duurzame energie: waar liggen de kansen voor het opwekken van energie op zee?
  • Zeescheepvaart en veiligheid: Het wordt steeds drukker op de Noordzee. Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid en het milieu?

Wilt u meer weten over de Noordzee? Neem contact op met Ronald Rense of met Henk Merkus.


Kaartbeeld uit de beleidsnota Noordzee ‘Ruimtelijke ontwikkelingen en kansen’