Slim Watermanagement

Slim Watermanagement is het beter benutten van het Nederlandse watersysteem om problemen door watertekort en wateroverlast zo lang mogelijk uit te stellen en te beperken.

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken waterschappen en Rijkswaterstaat intensief samen om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen. De samenwerking zorgt ervoor dat de mogelijkheden van het gehele watersysteem optimaal worden benut. De waterbeheerders ‘sturen’ gezamenlijk het water daarheen, waar het de minste schade veroorzaakt of het hardst nodig is. Beheergrenzen vormen geen belemmering.

Dagelijks het water de goede richting op sturen, is een ingewikkelde puzzel. De waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) willen zoveel mogelijk gebruikers tevreden stellen en zo min mogelijk energie verbruiken. Dit doen ze door met dezelfde kennis, data, informatie en redeneerlijnen het water te verdelen. Door de klimaatverandering krijgen we met meer piekbuien en langere periodes van droogte te maken en wordt die puzzel alleen maar ingewikkelder. Wanneer de waterbeheerders hier niet mee weten om te gaan, ontstaat overlast en schade. Blijven investeren in kennis zodat we weten waar welke mwater het meest oplevert en langer vooruit kunnen kijken zodat we nog beter kunnen anticiperen, is belangrijke kennis voor Slim Watermanagement.

Slim Watermanagement krijgt gestalte in zes regio’s, verspreid over heel Nederland: het IJsselmeergebied, het gebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal, de Rijn-Maasmonding en de zuidwestelijke delta, de Hoge Zandgronden-zuid (Brabant en Limburg), de Nederrijn/Lek en Zoetwater Oost-Nederland.

Wilt u meer weten over Slim Watermanagement? Kijk dan op de website van Slim Watermanagement en stel uw vraag via het contactformulier.