Activiteiten

Nationaal en internationaal

Laden Evenementen

← Terug naar Evenementen

Universiteit Utrecht

juli 2020

Waarom daalt New Orleans?

31 juli 2020
New Orleans New Orleans, Verenigde Staten + Google Maps

Na de orkaan Katrina (2005) ging er veel aandacht uit naar de oorzaak van deze ramp. Studies waren vooral gericht op dijkdoorbraken, rampenbeheer, meteorologie, wetlandontwikkeling, etc. Bodemdaling, de belangrijkste reden waarom New Orleans tot enkele meters water te verduren kreeg, kreeg veel minder aandacht. Dit project kwantificeert de bodemdaling als gevolg van bodemoxidatie, een proces een belangrijke bijdrage levert aan de totale bodemdaling. Dergelijke informatie ondersteunt het ontwikkelen van managementstrategieën om bodemdaling te vertragen en de toekomst van de stad…

Meer weten »

Maatschappelijke respons op veranderingen in de wereldwijde watercyclus

31 juli 2020

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe het individuele recht op water het beste kan worden gecombineerd met een duurzaam gebruik en beheer van watervoorraden. Het probeert zo een individueel kortetermijndoel en een duurzaam beschermingsdoel op de lange termijn te combineren.

Meer weten »

Robuuste infastructuur in Mozambique: governance en lokale effecten

31 juli 2020
Beira Beira, Mozambique + Google Maps

Dit onderzoek analyseert de sociaal-politieke gevolgen van de ontwikkeling van stedelijke infrastructuur in Beira, de op één na grootste stad van Mozambique. Beira is een van de Afrikaanse steden die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Verschillende innovatieve projecten dienen als een pilot voor robuuste infrastructuurontwikkeling in deltaregio's van de Global South. Het onderzoek brengt de verschillende actoren in kaart, evenals de belangen en coalities die met deze projecten zijn geassocieerd en hun lokale impact op governance.

Meer weten »

Strategieën voor een dalend Jakarta

31 juli 2020
Jakarta Jakarta, Indonesië + Google Maps

Noord-Jakarta heeft te maken met bodemdaling. Over een paar decennia kan het 3-5 meter onder zeeniveau liggen. Tenzij actie wordt ondernomen, zullen overstromingen frequentere en langduriger optreden. Pogingen om de bodemdaling van Noord-Jakarta te vertragen, hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Dit project heeft tot doel Jakarta te helpen door: (1) internationale onderzoekers uit te nodigen om de precieze oorzaken van bodemdaling te bespreken, (2) een database op te zetten met ondergrondse en geotechnische informatie, (3) het maken van verbeterde…

Meer weten »

Morfodynamische ontwikkelingen in netwerken van verbindingskanalen: impacts in de delta van de Pearl River en het kanalennetwerk van Rotterdam-Rijnmond

31 juli 2020

In 1970 werd het Haringvliet afgesloten. Sindsdien is er geen getijdewerking meer in de Rijn-Maasdelta. Verder hebben baggeractiviteiten en de aanleg van nieuwe grote en kleine kanalen de rivierstroming en de getijdewerking in het systeem sterk veranderd. In dit project bestuderen we hoe getijden en rivierstroom reageren op de veranderingen in de kanaalgeometrie. Verder bestuderen we hoe de klimaatverandering en zeespiegelstijging het binnendringen van zoutwater kunnen beïnvloeden.

Meer weten »

Beheer van waterkwaliteit in China

31 juli 2020

Deze studie richt zich op de ontwikkeling van richtlijnen voor het transformatieproces in het waterbeheer van China vanuit een juridisch, politiek en beleidsperspectief.

Meer weten »

Healthy Landscapes Red River

Meer weten »

Vijf millennia van zeespiegelverandering, paleostormen en Maya-landgebruik

31 juli 2020
Usumacinta Rivier Usumacinta, Mexico + Google Maps

De rijke natuurlijke hulpbronnen van de Mexicaanse Usumacinta-Grijalvadelta hebben – evenals in andere moderne delta’s – significant bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van menselijke beschavingen, met name van de Olmec- and Mayaculturen. Wij onderzoeken het idee dat door mensen veroorzaakte bodemerosie in het achterland heeft geresulteerd in een grote toevoer van sediment naar de rivieren, en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de uitzonderlijk grote verhoogde strandvlakte van deze delta. Begrip van de ontwikkeling van deze delta in de laatste…

Meer weten »

Koolstofvastlegging in Mangroven

31 juli 2020

Mangrovebossen bestrijken grote delen van de tropische kusten, waar ze aanzienlijke hoeveelheden koolstof (blauwe koolstof) opvangen. Deze hoge netto-vastlegging is van groot belang voor mariene mangrovesystemen, aangezien de opbouw van turf essentieel is om overstroming door zeespiegelstijging te voorkomen. Mangroven worden blootgesteld aan toenemende hoeveelheden externe voedingsstoffen en instabiele organische verbindingen uit landbouw-runoff en afvalwater. Dit project onderzocht de invloed van voortdurende eutrofiëring van mangroven op het potentieel van koolstofvastlegging. De resultaten toonden hoe belangrijk het is om de nutriënteninput…

Meer weten »

Stijging en daling

31 juli 2020

Veel delta’s wereldwijd lopen het risico onder water te lopen door zeespiegelstijging en bodemdaling. Vooral veengronden, die vaak voorkomen in delta's, zijn gevoelig voor bodemdaling door inklinking en oxidatie van veen. In dit onderzoek werken geografen en biologen samen om de huidige status en toekomstig potentieel voor inklinking en oxidatie te onderzoeken, in de organisch-clastische ondergrond van sedimenten.

Meer weten »

Van stroomgebied tot barrièrerif

Als gevolg van veranderingen in landgebruik kunnen sediment en voedingsstoffen afkomstig uit de Berau-delta de gezondheid van koraalriffen bedreigen. Dit project richt zich op het begrijpen en voorspellen van de verspreiding van zoet water en zwevend sediment over de Berau-rivier en het estuariene kanaalnetwerk. Verder onderzoekt het de stroming en het sedimenttransport van de monding van het estuarium naar de barrièreriffen.

Meer weten »

Maatschappelijke respons op veranderingen in de wereldwijde watercyclus

31 juli 2020

Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe het individuele recht op water het beste kan worden gecombineerd met een duurzaam gebruik en beheer van watervoorraden. Het probeert zo een individueel kortetermijndoel en een duurzaam beschermingsdoel op de lange termijn te combineren.

Meer weten »

juli 2021

PIANC – The World Association for Waterborne Transport Infrastructure

20 juli 2021
Secretariat General PIANC, 20 Boulevard du Roi Albert II
Brussel, 1000 België
+ Google Maps

PIANC is het forum waarin professionals over de hele wereld hun krachten bundelen om deskundig advies te geven over kosteneffectieve, betrouwbare en duurzame infrastructuur die de groei van transport over water faciliteert. De missie is het geven van deskundige begeleiding, aanbevelingen en technisch advies. Aard van de samenwerking: Lidmaatschap

Meer weten »

Living Polders – dynamic polder management for sustainable livelihoods, applied to Bangladesh (Levende Polders – dynamisch poldermanagement voor duurzaam levensonderhoud, toegepast in Bangladesh)

20 juli 2021
Khulna – Bangladesh, Khulna, Bangladesh
Khulna, Bangladesh
+ Google Maps

Dit is een project onder het NWO-programma Urbanising Deltas of the World (UDW). Bewoonde delta's zijn sociaal-ecologische systemen die water- en voedselveiligheid bieden. Bodemdaling en zeespiegelstijging maken delta's echter kwetsbaar voor overstroming. Populatiegroei en verstedelijking vergroten de impact daarvan. Deze bedreigingen beïnvloeden de institutionele eisen waaraan delta's moeten voldoen. Polders kunnen deze bedreigingen verminderen: ze bieden bescherming tegen overstroming en verhogen de voedselproductie. In Bangladesh zorgden delta's weliswaar voor grotere oogsten, maar op deltaniveau beïnvloedden ze de doorstroomcapaciteit en sedimentatieprocessen…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen