Mooie resultaten door 5 jaar samenwerking in het NKWK

Het NWKW werkt aan een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland door gezamenlijke kennisprogrammering en uitwisseling van fundamenteel, toepassings- en praktijkgericht onderzoek en innovaties met een groot aantal organisaties. NKWK werkt met een coördinatieteam, Programmaraad en een Raad van toezicht, voor het initiëren en organiseren van activiteiten, en het monitoren van de voortgang en de koers.

Eind 2018 besprak de Raad van Toezicht de stand van zaken. De conclusie luidde dat de afgelopen jaren mooie resultaten zijn bereikt en dat het NKWK er goed voorstaat. Er is een krachtig netwerk ontstaan, dat heeft kunnen inspelen op de middelen die – dankzij het regeerakkoord –beschikbaar zijn gekomen voor onderzoek. Een van de resultaten is een projectvoorstel in het kader van de zogenoemde Blauwe Route van de Nationale Wetenschapsagenda. Ook wordt dit jaar een nieuwe onderzoekslijn opgezet over klimaat en weer.

Andere positieve zaken zijn:

  • In het NKWK werken ruim 40 organisaties samen, met een jaarlijks budget van zo’n 10 miljoen euro (exclusief personele inzet).
  • Er wordt in 14 onderzoekslijnen gewerkt aan onder meer Kustonderzoek, regionaal bodem- en waterbeheer (onder meer Lumbricus), Rivieren, Marker Wadden, Slim Watermanagement, het Nationaal Water Model en de Klimaatbestendige stad. In de onderzoeklijnen worden onderzoek- en praktijktoepassingen zoveel mogelijk gecombineerd: nieuwe kennis stroomt door naar de praktijk.
  • Tijdens de jaarlijks kennisconferentie worden nieuwe resultaten met elkaar en de buitenwereld gedeeld, onder andere door middel van excursies. De conferentie is dit jaar op 14 mei, in Delft.