Save-the-date: projectentournee NKWK-KBS projectbezoek Nijmegen 9 maart 2017

De onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS), de Gemeente Nijmegen en het Waterschap Rivierenland nodigen u van harte uit om op donderdag 9 maart 2017 enkele inspirerende voorbeelden van klimaatadaptatie in stedelijk gebied in Nijmegen en omgeving te bezoeken. Vooral ook nodigen wij u uit mee te denken en discussiëren over de uitdagingen die Nijmegen net als iedere andere Nederlandse stad nog voor zich ziet.

Donderdag 9 maart 2017, 09:00-17:00 Nijmegen

Gemeente Nijmegen voert een actief klimaatbeleid gericht op klimaatmitigatie en klimaatadaptatie (hoogwater, hevige regenbuien, hitte en droogte). Nijmegen heeft klimaatadaptatie onderdeel gemaakt van zijn water- en groene beleidsplannen en werkt samen met bedrijven, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en inwoners van de stad. Nijmegen is ondertekenaar van de Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma en van het Mayors Adapt Covenant van de Europese Unie. Deelname aan het Europese project Future Cities heeft sterk bijgedragen aan de groene allure van de stad. De Europese Commissie heeft Nijmegen in juni 2015 de prestigieuze titel European Green Capital 2018 toegekend. Nijmegen biedt in 2018 het Europese platform voor kennisuitwisseling voor duurzame stedelijke ontwikkeling.

Programma

Tijdens het ochtendprogramma kunt u deelnemen aan (een van de) vier excursies:

  1. Klimaatadaptatie in de stempelwijk Hatert (bouwperiode 1955-1965): in deze wijk is regenwater de afgelopen jaren voor een groot deel afgekoppeld van het riool. Dit ging hand in hand met grootschalige herinrichting van het groen en verduurzaming/deels herbouw van de woningvoorraad. Hatert was een van Nederlandse krachtwijken. Gemeente en woningbouwcorporaties en inwoners werkten nauw samen.
  2. Operatie Steenbreek: Hoe regenwater af te koppelen in wijken met stenige openbare ruimte en voortgaande verstening van particuliere percelen? Wandeling langs enkele blauw-groene projecten in de stenige en reliëfrijke Nijmeegse Benedenstad (bouwperiode 1978-1983) en vervolgens in Tuindorpwijk Waterkwartier (bouwperiode 1920-1930) en bezoek aan Park West met overstortvijver en parkinrichting met waterbergingen voor nieuwe stadsbrug De Oversteek en nieuwbouwwijk Waalfront.
  3. Regenwateroverlast in reliëfrijk Nijmegen-Oost: Nijmegen ligt op de westelijke uitloper van een stuwwal. In Nijmegen-Oost leidt heftige regenval al snel tot wateroverlast in enkele straten en binnen enkele bouwblokken. Samen met bewoners werkt Nijmegen aan oplossingen op particulier terrein; en in de openbare ruimte wordt het watersysteem aangepast. Reconstructie van enkele bouwblokken biedt de komende jaren ruimte voor extra maatregelen.
  4. Beek-Ubbergen (Water Werkt): rondleiding in de buurgemeente Berg en Dal in het dorp Beek. Hier is vanaf 2000 gewerkt aan een bijzondere herinrichting van de openbare ruimte. Directe aanleiding waren problemen met wateroverlast door instromend hemelwater en beekwater vanaf de stuwwal van Nijmegen en verdroging van de omliggende natuurgebieden. Behalve het bovengronds halen van de beken zijn er tal van adaptatie maatregelen in het dorp toegepast zoals grootschalige afkoppeling in combinatie met waterberging in de parkzone. Bovendien is er een nieuwe beek aangelegd als ecologische verbinding van de bronbeken. Al deze maatregelen hebben vooral ook bijgedragen aan een aantrekkelijke en unieke woon- en leefomgeving.

Het middagprogramma bestaat uit verdiepende workshops aan de hand van de projectbezoeken tijdens het ochtendprogramma.

Het doel van de dag is om opgedane kennis en ervaringen over de gerealiseerde projecten in Nijmegen en omgeving uit te wisselen. U, als kennisdrager of professional in het ruimtelijk fysieke domein, wordt uitgenodigd om hiervan kennis te nemen, om uw kennis en ervaring in te brengen en om mee te werken aan nieuwe onderzoeksvragen voor de kennisagenda NKWK-KBS.

Aanmelden

Aanmelden kan nu nog niet. Begin februari ontvangt u van ons een e-mail met de officiële uitnodiging en het volledige programma. Vanaf dan is er ook de gelegenheid tot registratie. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.

Over de projectentournee NKWK-KBS

Dit projectbezoek is een initiatief van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). In NKWK werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan kennisuitwisseling en kennisontwikkeling.

NKWK-KBS organiseert een projectentournee door Nederland, waarin per jaar vier steden of regio’s worden bezocht en waarin concreet gerealiseerde projecten centraal staan. Het doel is om vragers en aanbieders van kennis en ervaring over klimaatbestendig inrichten bij elkaar te brengen. Zo wordt beschikbare kennis zo goed mogelijk benut en worden nieuwe kennisvragen geïnventariseerd. Deze vormen de basis voor een nationaal kennisprogramma voor de klimaatbestendige stad. Dit kennisprogramma richt zich zowel op het beantwoorden van nieuwe kennisvragen als op het praktisch toepasbaar maken van bestaande kennis.

De projectentournee wordt georganiseerd door NKWK-KBS, waarin het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen onder leiding van Deltares samenwerken. Tijdens eerdere projectbezoeken werden de Klimaatactieve Stedenband Twente en Culemborg bezocht. Het projectbezoek aan Nijmegen wordt samen met Gemeente Nijmegen en Waterschap Rivierenland georganiseerd. In de loop van 2017 volgen meer projectbezoeken elders in het land.