Tweede projectbezoek Klimaatbestendige Stad: volledig programma

Leren van ervaringen op het gebied van klimaatbestendige inrichting? Rondkijken in een wijk die haar eigen regenwater opvangt, het grondwater aanvult, afvalwater hergebruikt en groen en blauw inzet om de leefbaarheid te vergroten door bijvoorbeeld hittestress te voorkomen? Ga dan op donderdag 10 november mee met ons tweede projectbezoek.

Dit projectbezoek is onderdeel van de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS). In samenwerking met de gemeente Culemborg, het waterschap Rivierenland en Atelier GroenBlauw bezoeken we onder meer de duurzame wijk EVA-Lanxmeer. We verwachten dat ook dit bezoek, net als het eerste projectbezoek aan de Twentesteden in april van dit jaar, inspirerend en leerzaam zal zijn.

projectbezoek

NKWK Klimaatbestendige Stad
Projectbezoek Culemborg

Donderdag 10 november 2016
09.00 – 17.30 uur UniePlaza, Culemborg

Kennis en ervaringen delen

De gemeente Culemborg en water zijn historisch sterk met elkaar verbonden. De stad heeft zo waardevolle kennis en ervaring opgedaan op het gebied van klimaatbestendige inrichting. We gaan deze dag ervaringen uitwisselen. We nodigen alle deelnemers uit ook uw kennis, ervaring en vragen in te brengen. Vragen waar nog geen antwoord op is, nemen we mee in de kennisagenda die NKWK-KBS ontwikkelt.

U kunt zich hier online aanmelden

Ochtendprogramma

In de ochtend vertellen deskundigen over de wijk EVA-Lanxmeer en bezoekt u gerealiseerde klimaatbestendige projecten.

09.00 uur Inloop en ontvangst
09.30 uur Opening door Joke van Wensem (ministerie Infrastructuur en Milieu, dagvoorzitter en projectleider NKWK-KBS); welkom door Joost Reus (wethouder gemeente Culemborg) en door Arie Bassa (heemraad waterschap Rivierenland, portefeuille watersysteem); inleiding door Joke van Wensem
09.55 uur Basisfilosofie EVA-Lanxmeer door Gerwin Verschuur (wijkbewoner/ duurzaamheidsadviseur)
10.15 uur Water- en groenconcept EVA-Lanxmeer door Hyco Verhaagen (tuin- en landschapsarchitect)
10.40 uur In kleine groepen brengen we een bezoek aan de wijk EVA-Lanxmeer en aan waterberging Olympiapad Terweijde
12.30 uur Lunch

Middagprogramma

In de middag bieden we u inspirerende workshops en kennissessies aan.

13.20 uur Inleiding middagprogramma door Joke van Wensem
13.30 uur Sessies ronde 1
14.30 uur Koffiepauze
15.00 uur Sessies ronde 2
16.00 uur Terugkoppeling van de werksessies door Bert Palsma (Stowa)
16.20 uur Reflectie en afsluiting door Joke van Wensem
16.30 uur Borrel

U kunt kiezen uit 4 thema’s tijdens het middagprogramma:

Thema 1: Wat kunnen we leren van EVA-Lanxmeer? Hoe kunnen we de ontwikkelde kennis overbrengen naar andere projecten en gemeenten?

Ronde 1: In de eerste workshop ronde zullen we vooral kijken welke aspecten van het waterconcept van EVA-Lanxmeer het meest aanspreken. Daarnaast zullen we kijken hoe deze maatregelen toegepast kunnen worden in andere projecten en gemeenten. We zullen ook aandacht besteden aan hoe je bewoners hierbij kunt betrekken. We zullen ook kijken of er verder onderzoek nodig is om een en ander te implementeren.

Ronde 2: In de tweede ronde zullen we de resultaten van de eerste ronde bekijken en zo nodig aanvullen. We zullen kijken wat en wie je kan helpen om aspecten van het EVA-Lanxmeer concept in jouw project of gemeente te implementeren. Hoe kan je meekoppelkansen benutten? We zullen ook kijken of er verder onderzoek nodig is om een en ander te kunnen implementeren.

Thema 2: Welke bijdrage levert het stedelijk waterplan aan klimaatbestendig Culemborg

Culemborg had in 2004 als een van de eerste gemeenten een waterplan. Het was gelijk een ambitieus waterplan, gebaseerd op drie pijlers.

  1. Door de koppeling aan stedelijke vernieuwing was de aanpak vanaf het begin al integraal. Heel praktisch werd elke investering tegen het licht gehouden of deze ook andere doelen kon dienen.
  2. Historisch was Culemborg de stad waar men veilig was voor de vele waterlopen dat door het rivierenland stroomde. Ook nu zorgt de compacte stad Culemborg er voor dat er geen afwenteling van waterproblemen plaatsvindt  naar het ommeland, doordat de waterhuishouding gezond en duurzaam is ingericht.
    Veelal is gehandeld in de geest van Eva-Lanxmeer doordat ingestoken werd op het bouw- en waardenrijp maken van het gebied.
  3. De ervaringen van EVA-Lanxmeer leerden dat het betrekken van inwoners veel oplevert. Dat heeft zijn vertaling gekregen in veel van de projecten.

Twaalf jaar waterplan in Culemborg resulteerde in meer dan 50 projecten die voorsorteren op de klimaatbestendige stad. De gemeente zal hiervan in een inleiding een schets geven.

Ronde 1: na een inleiding van de gemeente Culemborg, wordt de deelnemers gelegenheid gegeven hun ambities te delen met betrekking tot eigen waterplannen. Leidde dit tot een integrale aanpak in het voordeel van klimaatadaptatie?

Ronde 2: na een korte inleiding wordt voortgebouwd op de uitkomst van de eerste ronde en gaan we op zoek naar manieren om integraliteit aan te pakken. Wat zijn de succesfactoren, welke principes, modellen, hulpmiddelen zijn belangrijk, hoe organiseer je burgerparticipatie en welke kennis is noodzakelijk?

Thema 3: Gezamenlijk werken aan een klimaatbestendig watersysteem in Culemborg-West.

In de stadswijken Goilberdingen en Parijsch in Culemborg West zijn de hoofdvragen of er in de wijken voldoende ruimte is gereserveerd om water bij extreme neerslag te bergen en of in de droge perioden voldoende water beschikbaar is om waterkwaliteitsproblemen in de bestaande wijk te voorkomen. In deze wijken wonen op termijn ca. 15.000 inwoners. De waterhuishouding vertoont momenteel nog onvoldoende samenhang, werkt niet optimaal als systeem en is nog niet ‘ingeregeld’ op klimaatbestendigheid. Er was daarom behoefte aan een integraal waterplan en – model (SOBEK-model) voor Culemborg West.

Ronde 1: de projectleider van het SOBEK-model presenteert de wijze waarop deze studie is aangepakt en de resultaten die dit heeft opgeleverd. Deze inleiding wordt gevolgd door vragen en discussie met de deelnemers.

Ronde 2: in de verdiepende ronde van dit thema wordt de inleiding kort herhaald en gaan we in op vragen betreffende de mogelijkheden om de opgedane kennis elders toe te passen, de robuustheid waar me mee zouden moeten doorrekenen in stedelijke watersystemen en leemten in kennis.

Thema 4: Aanpak wateroverlast bedrijventerreinen.

In 2007 leidde hevige regenval tot aanzienlijke wateroverlast op het bedrijventerrein Pavijen I t/m IV in Culemborg. Duidelijk werd dat dit deelgebied klimaatbestendiger moest worden, mede om economische schade in te toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Met behulp van een adviesbureau en ook subsidie van de provincie Gelderland, stelden gemeente Culemborg en Waterschap Rivierenland een maatregelenpakket samen. Met als één van de resultaten dat zelfs een laaggelegen woning plaatsmaakte voor waterberging. Welke afwegingen zijn gemaakt en wat bepaalt het succes van deze aanpak? Kan het bedrijventerrein nog klimaatbestendiger worden, bijvoorbeeld door bedrijven te betrekken in een vervolg? Kun je toe naar een gezamenlijke ‘sense of urgency’ in een alliantie tussen overheid en bedrijven?

Ronde 1 en Ronde 2: De gemeente geeft een inleiding met betrekking tot de problematiek op het bedrijventerrein. Deze wordt gevolgd door een discussie waarbij het uitwisselen van ideeën en ervaringen centraal staat.

Bereikbaarheid

Het UniePlaza gebouw ligt centraal gelegen aan de Multatulilaan 12, 4103 NM, in Culemborg. Vanaf NS station Culemborg is het 5min (650 meter) lopen. Verlaat station Culemborg aan de voorzijde en sla rechtsaf naar de Parallelweg Oost. Na 140 meter, sla linksaf naar de Guido Gezelleweg. Volg deze voor 350 meter en sla rechtsaf naar de Multatulilaan. Komt u met de auto, dan heeft UniePlaza meer dan voldoende gratis parkeergelegenheid. De routebeschrijving voor de looproute of auto kunt u verkrijgen via Google Maps.

Aanmelden

U kunt zich hier online aanmelden. De dag is bedoeld voor professionals die in het ruimtelijke en fysieke domein werkzaam zijn. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan tot en met 31 oktober. Wacht niet te lang, want er is maar plaats voor 100 deelnemers.

U kunt bij uw aanmelding een voorkeur aangeven voor de eerste en de tweede kennistafel, wij proberen aan uw wens te voldoen. Mocht er geen plek zijn, dan wordt u geplaatst bij een andere kennistafel.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad: [emailantispam]nkwk-kbs@waterenklimaat.nl[/emailantispam]

groenblauw culemborg rivierenland