Vierde projectbezoek Klimaatbestendige Stad: Programma

Projectentournee NKWK Klimaatbestendige Stad

Projectbezoek Dordrecht – donderdag 18 mei 2017, 09:00 – 17:30 uur – Meeting House, Dordrecht

Programma

De gemeente Dordrecht en het waterschap Hollandse Delta organiseren in samenwerking met de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) een projectbezoek aan Dordrecht. In de ochtend zullen de deelnemers een bezoek brengen aan vier projecten in Dordrecht. De middag bestaat uit twee rondes met deelsessies (een themasessie en verschillende interactieve workshops) voor verdere verdieping.  Klik hier om u direct aan te melden.

 Ochtendprogramma

09.00 uur Inloop en ontvangst in het Meeting House
09.30 uur Opening; welkom door Henk Kranendonk (directeur Gemeente Dordrecht) en door Cok Sas (heemraad Waterschap Hollandse Delta); inleiding door Joke van Wensem (projectleider NKWK-KBS, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
10.30 uur Bezoek aan vier klimaatadaptatieprojecten in Dordrecht
12.30 uur Lunch

’s Ochtends worden door alle deelnemers de volgende vier projecten bezocht:

Plan Tij

Plan Tij is een woningbouwproject met 96 woningen dat is aangelegd op een speciaal hiervoor ontpolderd gebied. In dit nu buitendijkse gebied heeft de getijdenwerking vrij spel. De woningen zijn waterrobuust gebouwd zodat ze tegen extreme hoogwatersituaties bestand zijn. De natuur van het nabijgelegen Nationaal Park de Biesbosch is hiermee de stad in gebracht. De nieuwe groene en blauwe kwaliteiten bieden een unieke woonomgeving, waarin natuur, water, recreatie en wonen samengaan.

Dordtwijkzone

De Dordtwijkzone is een groenblauwe zone van verschillende park/bos gebieden en waterpartijen. Deze vormt een belangrijke verbindingszone tussen natuurgebieden onderling en van de stad met de natuur. In 2008 is hier 6,5 hectare van de in totaal 7,5 hectare waterbergingsopgave van de stad gerealiseerd. Uitgevoerde projecten in deze zone zijn onder andere 1) de ondertunneling van de N3, waarbij is meegekoppeld en de bergingsopgave uit de versteende binnenstad nu via een open verbinding kan worden geborgen in de Dordtwijkzone en 2) de Twintighoevenweg, een gebied waarbij 1,2 hectare water middels co-creatie met bewoners is ingevuld.

Land van Valk

In de wijk Land van Valk wordt het grondwaterpeil actief gereguleerd. De wijk is gebouwd in een zettingsgevoelig gebied met klei- en veenlagen in de ondiepe ondergrond. Sinds de bouw daalt het maaiveldniveau in de wijk steeds verder. De op staal gefundeerde woningen (woningen zonder paalfundering) zijn mee gedaald, terwijl de woningen op houten palen nauwelijks zijn gedaald. Begin jaren ‘90 ontstond wateroverlast bij woningen met funderingen op staal en verlaging van het waterpeil leidde tot droogstand van houten paalfunderingen. Om deze combinatie van problemen het hoofd te bieden, is als eerste wijk in Nederland actief grondwaterpeilbeheer toegepast. Hierbij hebben zowel gemeente als de bewoners een rol.

Nieuwe Dordtse Biesbosch

De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een natuur- en recreatieproject in het landelijk gebied van Dordrecht en vormt de verbinding tussen de Sliedrechtse Biesbosch en de Dordtse Biesbosch. Het is een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland. De aanleg is in 2016 gestart en is een gezamenlijk project van Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Dordrecht. Door een verbinding te maken met de Dordtwijkzone levert dit project een bijdrage aan een betere waterkwaliteit.

Middagprogramma

13.30 uur Inleiding op het middagprogramma
13.40 uur Parallelsessie ronde 1
14.40 uur Pauze
15.00 uur Parallelsessie ronde 2
16.00 uur Plenaire terugkoppeling van de parallelsessies
16.20 uur Reflectie en afsluiting
16.30 uur Borrel
17.30 uur Einde

In de middag kunt u deelnemen aan twee van de volgende parallelsesies:

1. Actief grondwaterpeilbeheer: praktijkervaringen en nieuwe onderzoeksresultaten

In deze themasessie wordt dieper ingegaan op de praktijkervaringen met actief grondwaterpeilbeheer in het ’s ochtends bezochte Land van Valk in Dordrecht. Doel is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van actief grondwaterpeilbeheer. Verder bespreken we de voorwaarden voor succes en het beheer en onderhoud. Daarnaast worden nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd die aangeven dat grootschalige invoering van actief grondwaterpeilbeheer technisch goed mogelijk is en ook financieel voor gemeenten in veel gevallen een rendabele zaak kan zijn.
De themasessie bestaat uit twee inleidingen, gevolgd door vragen en discussie.

2. Wateroverlast als gevolg van extreme buien

Inventarisatie problematiek, (on)mogelijkheden en de praktijkervaringen in Dordrecht.
We ervaren allen de veranderingen in ons klimaat. De extreme bui van 30/31 augustus 2015 in Dordrecht is hiervan een tastbaar bewijs. De wateroverlast van die bui is geïnventariseerd en geanalyseerd door gemeente en waterschap. De locaties met (on)mogelijke maatregelen hebben we in een plan van aanpak opgenomen. Deze aanpak wordt kort toegelicht.
In deze workshop willen we aansluitend graag van gedachten wisselen over de dilemma’s waar we hierbij tegen aan lopen, zoals: wat is de maatgevende bui, welke investeringen vinden we per locatie verantwoord, wat verwachten we van bewoners en wat als de enige oplossing het opvijzelen van de woningen is?

3. Co-creatie als het ‘nieuwe normaal’: bekeken vanuit de theorie en de praktijk

Een stad klimaatbestendig maken lukt alleen door een samenspel tussen bewoners, bedrijfsleven en overheid. Als gemeente zoeken we continu naar openingen om tot co-creatie te komen. Het lukt steeds vaker om in pilots dergelijke samenwerking te bereiken. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze werkwijze het ‘nieuwe normaal’ wordt? Dat deze co-creatie blijft voortduren, nu en na de pilot?
In deze workshop zullen we verkennen hoe co-creatie een ‘going concern werkwijze’ wordt. Samen gaan we aan de slag met dit vraagstuk, voortbouwend op theoretische inzichten en praktijkervaringen vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam en gemeente Dordrecht.

4. Nature Based Solutions: ecosysteem diensten

Deze workshop gaat in op de praktijkvoorbeelden uit Dordrecht voor de toepassing van Nature Based Solutions: de Dordtwijkzone en de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Nature Based Solutions spelen een belangrijke rol bij het verbinden van de kwantitatieve/kwalitatieve stedelijke wateropgave met andere stedelijke opgaven. En zij leveren ecosysteemdiensten, die schade kunnen vermijden en bijdragen aan gezondheid, sociale cohesie en economische activiteiten. In het plan- en ontwerpproces worden deze functies maar zelden als uitgangspunt genomen. Doel is om met de deelnemers na te denken over de waarden van natuur en water in en om de stad en om de kosten- en baathebbers inzichtelijk te maken. Verder wordt besproken hoe deze waarden nadrukkelijker meegewogen kunnen worden in het stedelijke beleid en de besluitvorming.

Locatie en bereikbaarheid

Het projectbezoek start en eindigt in het Meeting House aan de Johan de Wittstraat 2 te Dordrecht. Een rijksmonument in het midden van de historische binnenstad van Dordrecht. Deze locatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken. Vanaf Centraal Station Dordrecht loopt u in zeven minuten naar het Meeting House. De routebeschrijving kunt u vinden op de website van Meeting House, of verkrijgen via Google maps.

Aanmelden t/m 9 mei

U kunt zich hier aanmelden via het aanmeldingsformulier. De dag is bedoeld voor professionals die in het ruimtelijke en fysieke domein werkzaam zijn. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan tot en met dinsdag 9 mei. Wacht niet te lang, want er is maar plaats voor 100 deelnemers. Na aanmelding ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging.

U kunt bij uw aanmelding twee voorkeuren opgeven voor de themasessie/workshops in de middag. Wij proberen aan uw wensen te voldoen. Mocht er onvoldoende plaats zijn, dan wordt u geplaatst bij een andere sessie.

Voor vragen over het programma kunt u contact opnemen met de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad: nkwk-kbs@waterenklimaat.nl.