Workshop Living Labs in the Dutch Delta, 23 november 2018

De Zandmotor, voor de kust van Zuid-Holland, is een voorbeeld van een succesvol Living Lab. Credit: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

 

Een reactie vanuit Rijkswaterstaat:

Egon Baldal (Rijkswaterstaat, en lid van het schrijfteam van de call, namens de ministeries van EZ, IenW en Rijkswaterstaat):
“Roeland Allewijn van Rijkswaterstaat en voorzitter van NKWK is de geestelijk vader en aanjager van deze call. Zonder hem was dit er allemaal nooit geweest. Ik deel zijn bevinding dat we positief verrast waren door het aantal en de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen. Er zitten onderwerpen bij in ieder deel van de Delta, dus de meren, de rivieren, de estuaria en de kust.
“In zekere zin was deze call een experiment op zichzelf. Het is een nieuwe manier van financieren, waarbij de gebruikers geld aan de voorkant bijeenbrengen om een deel NWO-financiering te matchen. Zo kwam er vanuit NWO 1,5 miljoen euro, waar hetzelfde bedrag tegenover stond vanuit EZ, IenW en Rijkswaterstaat, STOWA, baggeraars van Oord en Boskalis en zelfs de consultancybureaus. Boven op deze 3 miljoen komt nog 500 duizend euro van SIA, de wetenschapskoepel voor hogescholen. Dit deel van het experiment, het financieren aan de voorkant zonder dat je a priori exact weet welk onderzoek er komt, is dus al gelukt.
“Een ander onderdeel, namelijk dat er verplicht een verbinding gezocht wordt met hogescholen om de praktische toepasbaarheid te benadrukken, is óók gelukt. Het is echt heel mooi om te zien hoe gebroederlijk academia en de hogescholen samen optrekken in deze voorstellen en hoe ze ieder hun kracht kunnen inzetten om tot één product te komen. We hopen hiermee een nieuwe weg in te slaan, waardoor er meer samenwerking is tussen de meer theoretische en de meer praktische insteek van beide.
“Verder is dit natuurlijk een vinger aan de pols van de interesse in het onderzoek naar nature-based solutions in levende laboratoria. Met zoveel hoogwaardige inschrijvingen zit dat wel snor. We kunnen stellen dat we bij Rijkswaterstaat al heel blij zijn met het verloop tot dusverre en de ingediende voorstellen. Welke onderzoeken het gaan worden en wat ze op gaan leveren is natuurlijk nog een vraag. Duidelijk is dat dit programma in ieder geval zal bijdragen tot een beter begrip van de geologische, ecologische en sociologische aspecten van het gebruik van zand en slib om veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in de Nederlandse wateren te bewerkstelligen. Het zal nog lastig worden voor de beoordelingscommissie om een keuze te maken uit zoveel kwaliteit.”

Een reactie vanuit STOWA:

Rob Ruijtenberg, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA):
“Het is bijzonder dat veel partijen op voorhand geld hebben gestoken in de NWO-call Living Labs in the Dutch Delta: onder andere RWS, de ministeries van IenW en LNV, het bedrijfsleven en STOWA. Daarnaast is het uniek dat hogescholen meedoen. Vooraf is de keuze gemaakt dat het gaat om ‘bouwen met natuur’, en dat het programma zich richt op het hoofdsysteem.
“STOWA richt zich over het algemeen meer op het regionale niveau. Desondanks heeft STOWA op voorhand meegefinancierd, vooral vanuit de gedachte dat het om kennisontwikkeling gaat. Zeker vanuit het thema ‘bouwen met natuur’ spelen er diverse vragen in relatie tot de waterveiligheid. Maar ook wat betreft de vertaling van de kennisontwikkeling voor de grote rivieren naar de kleinere systemen. De verwachting is dus dat die kennisontwikkeling ook in het regionale systeem toepasbaar is. Daarnaast is dit een experiment: loont het de moeite om dit op deze manier te regelen voor vragen die op ons af komen? Dat zal straks moeten blijken.
“De workshop was een erg prettige en inspirerende bijeenkomst. Er kwam veel respons op de voorstellen en er werd ook in de pauzes veel over doorgesproken en verder geduid. Er waren veel voorstellen die nieuwsgierig maken naar een verdere uitwerking. Ikzelf stelde de vraag of een bepaalde aanpak ook door te vertalen was naar het regionale systeem, waarbij dit voor de indiener een nieuwe blik was. Die invalshoek wordt nu verder verkend in de uitwerking naar een voorstel.”

Terug naar het nieuwsbericht over Living Labs in the Dutch Delta