Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling

Een dalende bodem en het watersysteem beïnvloeden elkaar. Maar in welke mate? Wat zijn de gevolgen? En wat is het handelingsperspectief? Meer kennis over bodembeweging leidt op de lange termijn tot betere maatschappelijke keuzes.

In grote delen van de wereld is de bodem in beweging. Ook Nederland heeft hiermee te maken: in het westen en noorden daalt de bodem, in het zuiden en oosten komt de bodem omhoog. Een groot deel van de Nederlandse bodem bestaat uit slappe klei- en veenlagen. Dit is met name het geval in de dichtbevolkte Delta, waar de Randstad ligt – het economische hart van Nederland. Hier wonen 9 miljoen mensen en er wordt 70 procent van het totale inkomen verdiend. De slappe bodem daalt voortdurend, op sommige plaatsen zelfs sneller dan de zeespiegel stijgt.

Waterbeheer en bodemdaling
Foto: Gerhard van Roon / Hollandse Hoogte

Om de kosten van bodemdaling op lange termijn beheersbaar te houden, zijn aanzienlijke investeringen nodig. Het is dan ook belangrijk om te weten wat een dalende bodem betekent voor het grondwatersysteem en het oppervlaktewater. Op basis van die data en kennis ontstaan nieuwe handelingsperspectieven en kunnen keuzes worden gemaakt op het gebied van waterbeheer, duurzaam landgebruik en waterveiligheid.

Voor het kennisprogramma bodemdaling wordt verwezen naar de website.

Wilt u meer weten over de relatie tussen deze onderzoekslijn en het kennisprogramma bodemdaling? Neem contact op met Corné Nijburg.