Kustgenese 2.0

De Nederlandse kust is één samenhangend zandig systeem. Wat is de beste manier om onze kust duurzaam te onderhouden? Daarvoor is langjarig onderzoek nodig.

De Nederlandse kust is een gebied met uiteenlopende functies: waterveiligheid, recreatie, natuur en economische bedrijvigheid. Het beschermen van de kust gebeurt op diverse manieren; zandsuppletie is er één van. De Zandmotor, een schiereiland voor de kust van Zuid-Holland, is een mooi voorbeeld van bouwen met de natuur. Met het oog op klimaatverandering en zeespiegelstijging is verder onderzoek nodig naar de mogelijkheden van zandsuppleties, met name op de lange termijn. Dit is een van de conclusies van het Deltaprogramma 2015.

Kustgenese 2.0 richt zich op zes thema’s:

  • Langetermijn-kustontwikkeling: aanvullende monitoring en modelontwikkeling om meer inzicht krijgen in de werking van het zeegatsysteem, uitwisseling op dieper water en andere factoren die het benodigde suppletievolume bepalen.
  • Pilotsuppletie buitendelta Amelander Zeegat: aanleggen van een pilotsuppletie om te leren over de morfologie en ecologie van zeegaten.
  • Ecologie: effecten en kansen van veranderende suppletiehoeveelheden en suppletielocaties voor de ecologie.
  • Lerend werken: ervaring opdoen met mogelijke strategieën door de inzet van proeftuinen en proefsuppleties.
  • Datamanagement: alle data die worden gebruikt of zijn ingewonnen moeten op een veilige en toegankelijke manier worden beheerd.
  • Upcoming topics: zoals de optimalisatie van zandwinning, ruimtelijke ordening en economie.

Kustgenese 2.0 maakt tevens deel uit van het Interreg project Building with Nature. Hierin wordt samengewerkt met onder meer Noorwegen, Duitsland, Zweden, België, Denemarken en Schotland. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is het delen van kennis en data.

Wilt u meer weten over Kustgenese 2.0? Neem contact op met Carola van Gelder-Maas / carola.van.gelder-maas@rws.nl

Link naar kustgenese