Kustgenese

De Nederlandse kust is één samenhangend zandig systeem. Wat is de beste manier om onze kust duurzaam te onderhouden? Daarvoor is langjarig onderzoek nodig.

Zandsuppletie is een beproefde manier om de Nederlandse kust te beschermen. Zeespiegelstijging en klimaatverandering stellen ons echter voor nieuwe uitdagingen. Hebben we genoeg kennis in huis om ons land ook na 2020/2050 veilig én aantrekkelijk te houden?

In het programma Kustgenese 2.0 onderzoeken we het gedrag van de Nederlandse kusten om te kunnen bepalen waar, hoeveel en op welke manier het zand moet worden opgespoten. Daarnaast is de Nederlandse kust een gebied met uiteenlopende functies zoals recreatie, natuur en economische bedrijvigheid. Waar mogelijk wordt gekeken of er zand kan worden gesuppleerd waarbij deze functies daarvan mee kunnen profiteren. De onderzoekslijn Kustgenese richt zich op zes thema’s:

  • Lange termijn kustontwikkeling: aanvullende monitoring en modelontwikkeling om meer inzicht krijgen in de werking van het zeegatsysteem, uitwisseling op dieper water en andere factoren die het benodigde suppletievolume bepalen.
  • Zandwinning: optimale vormgeving van zandwinputten en van zandwinlocaties in relatie tot lange termijn ontwikkelingen van de kust.
  • Ecologie: effecten en kansen van veranderende suppletiehoeveelheden en suppletielocaties voor de ecologie.
  • Ruimtelijke ordening en economie: op welke manier kan suppletie zo optimaal mogelijk bijdragen aan andere maatschappelijke meerwaarde? Hoe kan de inrichting van het strand-duin gebied een optimale bijdrage leveren aan een duurzame en economisch sterke kust op de lange termijn?
  • Lerend werken: ervaring op doen met mogelijke strategieën door inzet van proeftuinen en proefsuppletie.
  • Datamanagement: alle data die wordt gebruikt of is ingewonnen moet op een veilige en toegankelijke manier worden beheerd.

Het uiteindelijke doel is bijdragen aan de onderbouwing en verbeteren van het toekomstige kustbeleid, zoals dat is vastgelegd in het Nationaal Waterplan. In 2020 worden de eerste resultaten gebundeld en aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Doet u onderzoek, of bent u betrokken bij een project dat aansluit bij deze onderzoekslijn? Neem dan contact op met Carola van Gelder-Maas / carola.van.gelder-maas@rws.nl