Slim Watermanagement

Slim Watermanagement is het beter benutten van het Nederlandse watersysteem om problemen door watertekort en wateroverlast te beperken.

Een watersysteem bestaat uit een stelsel van onder meer sloten, beken, vaarten, meren, kanalen en rivieren. In Nederland wordt het waterpeil geregeld met pompen en sluizen. Rijkswaterstaat en waterschappen onderzoeken gezamenlijk hoe het watersysteem zo goed mogelijk kan worden benut. Daarbij letten ze ook op een efficiënt gebruik van energie.

In natte tijden is het van belang om schade zoveel mogelijk te beperken, door het teveel aan water op de juiste manier te sturen. In droge tijden gaat het erom dat het beschikbare water zo goed mogelijk wordt verdeeld. Daarbij spelen allerlei factoren een rol, zoals landbouw, scheepvaart en drinkwater. Bij Slim Watermanagement maken de waterbeheerders gebruik van actuele data, kennis en technieken. Zij kijken daarbij naar het hele watersysteem en wisselen informatie real time uit. Dit kan leiden tot aanpassingen in het gebruik van de huidige infrastructuur.

Slim Watermanagement krijgt gestalte in zes regio’s, verspreid over heel Nederland: het IJsselmeergebied, het gebied rond het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal, de Rijn-Maasmonding en de zuidwestelijke delta, de Hoge Zandgronden-zuid (Brabant en Limburg), de Nederrijn/Lek en Zoetwater Oost-Nederland.

Wilt u meer weten over Slim Watermanagement? Neem contact op met Bas de Jong.