Lumbricus

Hoe kunnen we afvoerpieken en het droogvallen van beken voorkomen?

Op hoge zandgronden is een goede waterhuishouding soms een lastig probleem. Vaak bestaat de wateraanvoer alleen uit neerslag. Om wateroverlast te voorkomen, wordt het overschot hiervan doorgaans snel afgevoerd. Dit kan leiden tot verdroging, met als gevolgen productieverlies in de landbouw en eutrofiëring van het grond- en oppervlaktewater.

Lumbricus

Ongeveer de helft van Nederland bestaat uit hoge zandgronden. In Lumbricus worden maatregelen onderzocht, waarbij de effecten voor hele stroomgebieden integraal worden bekeken. Het doel is oplossingen te vinden voor afvoerpieken en ook het droogvallen van beken te voorkomen. Bewust omgaan met de bodem is daarbij cruciaal; door de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren kan deze meer en langer water vasthouden. In een beperkt aantal proeftuinen koppelt Lumbricus losse initiatieven en innovaties aan de omgeving. Hierbij is oog voor economie, fysische geografie, hydrologie en ecologie; op die manier ontstaat een klimaatrobuuste bodem en een klimaatrobuust watersysteem. Diverse partijen leveren bijdragen aan het onderzoek in de proeftuinen: overheden, kennisinstellingen, universiteiten, ondernemers en maatschappelijke groepen.

Lumbricus bestaat uit vier samenhangende deelprogramma’s:

  • Bewuste Bodem: de bodem als sleutel in vocht- en nutriëntenvoorziening voor landbouw en natuur. Maar ook duurzaam bodem- en waterbeheer voor een gezonde bodem, onder invloed van menselijk gebruik, het huidige- en toekomstige klimaat.
  • Wellend Water: het optimaliseren van de waterhuishouding van een stroomgebied. Het gaat om alle typen maatregelen die invloed hebben op het lokale en regionale grond- en oppervlaktewatersysteem.
  • Boeiende Beekdalen: optimale benutting van natuurlijke processen, voor de ontwikkeling en het beheer van beken en beekdalgronden.
  • Goede Governance: governance-vragen die een rol spelen om te komen tot een klimaatrobuuste inrichting van het bodem- en watersysteem.

Wilt u meer weten over Lumbricus? Neem contact op met Peter van den Akker.